Term Conditions Page

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AL BARAKA B.V.

1.     Toepasselijkheid

1.     Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en gesloten met de besloten vennootschap Al Baraka B.V. (“Al Baraka”). Al Baraka is statutair gevestigd te Rijswijk en is in het Handelsregister van de kamper van Koophandel ingeschreven onder nummer 76275140.

2.     In deze Voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan (i) elke (rechts)persoon die uit hoofde van een gesloten koop- of andersoortige overeenkomst tot Al Baraka in een contractuele relatie staat en (ii) degene in wiens opdracht en voor wiens rekening door of namens Al Baraka zaken worden geleverd.

3.     Deze Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen die bij of voor Al Baraka werkzaam zijn, bij de uitvoering van haar werkzaamheden door Al Baraka worden ingeschakeld dan wel voor wiens handelen of nalaten Al Baraka aansprakelijk zou kunnen zijn.

4.     Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien en voor zover dit schriftelijk met Al Baraka is overeengekomen.

5.     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.     Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1.     Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Al Baraka gedaan, zijn vrijblijvend. Ook aanbiedingen vermeld in folders en op websites zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Al Baraka het recht om het aanbod te herroepen.

2.     Een bij Al Baraka geplaatste bestelling geldt als aanbod. Dit aanbod is door Al Baraka aanvaard, zodra het door Al Baraka schriftelijk is bevestigd dan wel zodra Al Baraka op een andere voor Afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van een bestelling is begonnen.

3.     Aanbiedingen en toezeggingen van door Al Baraka ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts bindend indien zij door Al Baraka schriftelijk zijn bevestigd.

4.     Het staat Al Baraka volledig vrij om bestellingen van een Afnemer al dan niet te accepteren. Een weigering geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

5.     Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (i) Al Baraka een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt, (ii) Al Baraka stilzwijgend begint met de uitvoering van een overeenkomst of (iii) op het moment dat Al Baraka voor de betreffende overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.

6.     Al Baraka is op elk moment gerechtigd van Afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de door Al Baraka verlangde zekerheid niet wordt verstrekt, kan Al Baraka zonder schadeplichtig te zijn de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere wettelijke rechten van Al Baraka.

7.     Gegevens met betrekking tot het verkochte zoals onder meer maar niet beperkt tot eigenschappen, kwaliteit, kleur alsmede gegevens in onder meer maar niet beperkt tot drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters door Al Baraka bij een aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar kunnen nooit als bindend worden beschouwd.

8.     In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Al Baraka, kan door Al Baraka worden ingestemd met annulering van een bestelling. Deze toestemming dient schriftelijk te worden gegeven. Bij annulering van een bestelling door Afnemer zullen alle gemaakte kosten alsmede [15]% van de door Al Baraka gederfde winst aan Afnemer in rekening worden gebracht.

9.     Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Al Baraka is het Afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Al Baraka gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan Afnemer gelieerde (rechts)personen.

10.   Indien met twee of meer Afnemers gezamenlijk worden gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

11.   Afnemer machtigt Al Baraka om de opdracht door een door Al Baraka aan te wijzen derde op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren.

12.   De (rechts)persoon die namens Afnemer een bestelling plaatst is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de op Afnemer rustende verplichtingen.

 

3.     Prijzen

1.     De aan Afnemer geleverde zaken worden berekend tegen de door Al Baraka gehanteerde prijzen voor de betreffende zaken geldend op de dag van levering.

2.     Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden. Voor zover niet anders overeengekomen zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de zaken voor rekening van Afnemer.

3.     Afnemer is gehouden om Al Baraka de kosten van emballage te betalen [omschrijven wat hieronder wel (waardevol) en niet (waardeloos) wordt verstaan]. De emballage wordt door Al Baraka aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer (i) deze zelf binnen [1 jaar] na levering daarvan aan Al Baraka retourneert, (ii) deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald en (iii) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door Afnemer wordt aangeleverd, is Al Baraka gerechtigd de behandelingskosten aan Afnemer in rekening te brengen.

4.     De prijzen en aanbiedingen van door Al Baraka aangeboden zaken die zijn voorzien van een prijsetiket zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs is de factuurprijs bindend. [Al Baraka dient aan te geven of dit speelt.]

5.     De afgeleverde hoeveelheden en gewichten worden door Al Baraka op een afleveringsdocument vermeld. Indien Afnemer daartegen niet binnen uiterlijk [24 uur] na ontvangst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

6.     Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Al Baraka niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Al Baraka het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

7.     Is de in rekening gebrachte prijs meer dan [25]% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om zonder recht op schadevergoeding de overeenkomst schriftelijk binnen een dag nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld te ontbinden. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven. Indien de zaken reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van [Afnemer] worden teruggehaald. Afnemer blijft tot het tijdstip dat de zaken worden teruggehaald volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging en diefstal.

 

4.     Levering

1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats aan [het adres] van Al Baraka in [Rotterdam]. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van dit adres voor rekening en risico van Afnemer. Vanaf het moment dat de zaken voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de zaken tegen alle mogelijke risico’s, zoals in ieder geval maar niet beperkt tot verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de zaken.

2.     Indien en voor zover Al Baraka zorgdraagt voor het transport van de zaken, doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Al Baraka bepaald. Afnemer is verplicht de zaken op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. Afnemer is verder verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de zaken binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van Afnemer is nimmer inbegrepen.

3.     Indien Al Baraka, al dan niet in opdracht van Afnemer, het transport van de zaken verzorgt, is Al Baraka vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Al Baraka tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en zal Afnemer de Zaken desgewenst aanvullend verzekeren.

4.     Bij ter beschikkingstelling van de zaken aan het adres van Al Baraka ten behoeve Afnemer dient Afnemer, indien hij de zaken niet onmiddellijk meeneemt, binnen [2] dagen na dagtekening van het bericht van Al Baraka aan Afnemer dat de zaken te zijner beschikking staan, de zaken af te halen. Indien Afnemer verzuimt de zaken binnen deze termijn af te halen, is Al Baraka gerechtigd [5%] van de zakenwaarde per week of gedeelte daarvan als staangeld aan Afnemer in rekening te brengen.

5.     Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Al Baraka eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.

6.     Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Al Baraka in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Eventuele door Al Baraka te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde zaken.

7.     Al Baraka heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Al Baraka is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.

8.     Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden. Indien Al Baraka door Afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de zaken restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komende daarmee samenhangende kosten, waaronder begrepen de kosten van vernietiging, voor rekening van Afnemer.

9.     Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Al Baraka. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening en risico van Afnemer.

10.   Al Baraka is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Al Baraka uitgezochte zaken terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de zaken in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.

11.   Indien zich door leveranciers van Al Baraka geïnitieerde recall-acties voordoen wegens bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient Afnemer met de betreffende zaken te handelen op de door Al Baraka in die gevallen bekendgemaakte wijze.

12.   Al Baraka staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van de geleverde zaken. [Al Baraka dient nog aan te geven hoe zij dit ziet en of zij hiervoor kan instaan.]

       

5.     Betaling

1.     Betaling aan Al Baraka dient binnen [7] dagen na factuurdatum te geschieden op een door Al Baraka aan te geven wijze. Dit is een fatale termijn. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2.     De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Al Baraka is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Al Baraka of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.

3.     Vindt betaling niet plaats binnen [7] dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Al Baraka van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee procentpunten.

4.     Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € [150].

5.     Eventuele bezwaren van Afnemer tegen een factuur van Al Baraka dienen binnen [7] dagen na factuurdatum schriftelijk door Al Baraka te zijn

        ontvangen, bij gebreke waarvan alle rechten terzake komen te vervallen en Afnemer wordt geacht te hebben ingestemd met de betreffende factuur.

6.     Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

 

6.     Klachten

1.     Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Al Baraka daarover bij zichtbare gebreken niet binnen [2] dagen na levering en bij onzichtbare gebreken binnen [2] dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 5 dagen na levering, schriftelijk en onderbouwd heeft geïnformeerd. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvrieszaken gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen [12] uren na aflevering door Afnemer aan Al Baraka schriftelijk te worden gemeld. Afnemer zal Al Baraka in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen. Zichtbare schades of gebreken die al bij afname in de vestiging van Al Baraka kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door Afnemer direct te worden gemeld. Indien Afnemer verpakkingen of zaken opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht Afnemer zich de betreffende zaken af te nemen en te betalen.

2.     Bij aflevering van de zaken op het adres van Afnemer dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door Afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan Al Baraka kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat Afnemer de zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

3.     Ieder vorderingsrecht van Afnemer op Al Baraka wegens fouten in de levering of gebreken in of aan door Al Baraka geleverde zaken vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken. Dit geldt ook in die situaties waarin Afnemer aan Al Baraka onvoldoende medewerking verleent aan een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Al Baraka beschikbaar blijven in de toestand waarin de zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Al Baraka daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

4.     Indien Afnemer tijdig en terecht reclameert, dan zal Al Baraka de gebrekkige zaak of (doen) herstellen of vervangen door een niet gebrekkig product of het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren indien Al Baraka reeds heeft gefactureerd, zulks geheel ter vrije keuze van Al Baraka. Al Baraka is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige zaken.

5.     Klachten en reclames geven Afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Al Baraka wordt uitgesloten.

 

7.     Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door Al Baraka geleverde zaken blijven eigendom van Al Baraka tot het moment Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Al Baraka uit hoofde van enige met Al Baraka gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde zaken op Afnemer over. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

2.     Afnemer heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

3.     Het is Afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde zaken te vervreemden, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Al Baraka de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde zaken onmiddellijk aan Al Baraka ter beschikking te stellen. Tevens is Afnemer in geval van verkoop aan derden gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te bedingen. Op het moment van doorlevering aan een derde verkrijgt Al Baraka op de vordering(en) van Afnemer op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en desgewenst betaling van die derde te vorderen en te ontvangen.

4.     Afnemer verleent Al Baraka reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Al Baraka geleverde zaken zich bevinden, teneinde Al Baraka in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde zaken terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Al Baraka om van Afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan Afnemer toerekenbare niet-nakoming.

 

8.     Aansprakelijkheid

1.     Al Baraka is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, zoals gederfde winst, bedrijfsstagnatie, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, kortingen en/of boetes, noch voor enige indirecte- of gevolgschade ontstaan door onjuiste leveringen of gebreken in de door haar geleverde zaken of uitgevoerde diensten.

2.     Voor zover Al Baraka geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperking als bepaald in dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag dan wel, in geval van onverzekerde schade, een bedrag gelijk aan [50]% van de op grond van de overeenkomst met Afnemer gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW met een maximum van € [10.000] per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.

3.     Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Afnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Al Baraka ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie en gelegenheid om schade te beperken en gebreken te herstellen.

4.     Al Baraka bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten en de onderaannemers voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Van Al Baraka en de door haar bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van Al Baraka alleen verkregen kan worden.

5.     Al Baraka is niet aansprakelijk ter zake van door haar door geleverde goederen en diensten die afkomstig zijn van derden.

6.     Afnemer zal Al Baraka vrijwaren tegen alle aanspraken van zichzelf en derden, hoe ook genaamd, ter zake van schade en/of verlies, welke in verband met de (niet correcte) uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan.

7.     Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van zaken is Al Baraka niet aansprakelijk.

8.     Iedere aansprakelijkheid van Al Baraka jegens Afnemer vervalt na verloop van [1] jaar nadat de zaken aan Afnemer zijn geleverd.

9.     Al Baraka is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Al Baraka die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Al Baraka kan worden verlangd, zoals onder andere mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel en grondstoffen, mislukte oogsten, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers en overige inschakelde derden, epidemieën, pandemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen en niet door Al Baraka veroorzaakte vertraging in de aanvoer van zaken. Al Baraka kan zich ook op overmacht beroepen als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Al Baraka had moeten leveren.

10.   Indien Al Baraka door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Al Baraka het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Al Baraka. Al Baraka is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Al Baraka, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

11.   Indien Al Baraka naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van een gebrek aan geleverde zaken, verplicht Afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Al Baraka.

12.   Voor zover de door Al Baraka geleverde zaken voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat Al Baraka bij consumering dan wel gebruik van deze zaken na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. Afnemer dient ervoor in te staan dat zaken waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. Afnemer vrijwaart Al Baraka uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Al Baraka geleverde zaken, indien deze door Afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

 

9.     Ontbinding

1.     Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van change of control, faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, toelating tot een saneringstraject, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Al Baraka te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Al Baraka op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.

2.     In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Al Baraka de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.

 

10.   Intellectuele eigendom

1.     Het wijzigen of bewerken door Afnemer van door Al Baraka geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een merk of afbeelding op die zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt op aan Al Baraka of aan derden toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten dan wel de schijn ontstaat dat Al Baraka inbreuk heeft gemaakt op aan derden toekomende rechten, is niet toegestaan en kwalificeert als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op Afnemer rustende verplichtingen.

2.     Bij overtreding door Afnemer van het bepaalde in het vorige lid verbeurt Afnemer aan Al Baraka een direct opeisbare boete van € [5.000] per overtreding, onverminderd het recht van Al Baraka om volledige schadevergoeding te vorderen

                                       

11.   Overdracht en verval van rechten

1.     Al Baraka is bevoegd en Afnemer verleent Al Baraka bij voorbaat onherroepelijk toestemming om haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2.     Onverminderd het betaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welke hoofde dan ook jegens Al Baraka in verband met de uitvoering van een overeenkomst in ieder geval na [12] maanden nadat Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

 

12.   Diversen

1.     Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.     De nietigheid of anderszins niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

3.     Indien Al Baraka op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Al Baraka afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

4.     Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Al Baraka te melden. Zaken, die afgeleverd zijn aan het bij Al Baraka laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

 

13.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de tussen Al Baraka en Afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

3.     De bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit met Al Baraka gesloten overeenkomsten.

4.     Het in het vorige lid van dit artikel laat onverlet dat Al Baraka het recht heeft om een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de normale competentieregels bevoegd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Don't know how to register?
Click Here!